Новини

Обява за предстоящо Общо събрание

Управителният съвет на СЛБ - сдружение с нестопанска цел, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на чл. 19 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 07.03.2018 г. (сряда) от 10.30 ч. в зала 4 на централната сграда на Лесотехнически Университет от 10.30 часа, гр. София, бул. "Климент Охридски" 10, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността нс СЛБ и на УС за периода април 2017 - февруари 2018 г.;
2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.;
3. Приемане на проект на бюджет за 2018 г.;
4. Организационни въпроси;

Норма на представителност за общото събрание:
- членовете на УС плюс 1 делегат на 150 членове на СЛБ;
- при организации с над 150 членове на СЛБ - 2 делегати;

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието Ви на събранието е наложително.

За информация за материалните за събранието, както и за потвърждение за участието Ви се свържете с офиса на СЛБ, на тел. 02 981 86 32 - инж. Боян Бояджиев, до 02.03.2018 г.

Обявата за общото събрание е публикувана във вестник БГ Гора, бр. 1, 2018 г.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече