Новини

Покана за дискусия – дебат за бъдещето на горския сектор на България.

Браншови и неправителствени организации от горския сектор, се обрнаха към Председателя на 47 Народно Събрание с предложение за провеждането на широка дискусия – дебат за бъдещето на горския сектор на България.

ДО
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ MИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Копие:
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ И ГОРИ

ОТНОСНО:   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ В КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ И ГОРИ НА 47 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ И ГОРИ,

От името на браншови и неправителствени организации от горския сектор, се обръщаме към Вас с ПРЕДЛОЖЕНИЕ, в Комисията по земеделие, храни и гори, да се проведе широка дискусия – дебат за бъдещето на горския сектор на България.

Като отчитаме, че горите на Република България са национален капитал, който създава годишно над 14 мил.м3 дървесина, около 6-8 мил.м3, от която се добива за промишлено потре­бле­ние в строителството или за крайно потребление - мебели, дограма, хартия и картони, с кое­то се създава директно или индиректно заетост на над 100 хил. работещи в горското, ловното стопанс­тво, дър­во­добива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промиш­ле­ност, че животът на над 1,2 мил. домакинства през зимата зависи от дър­вата за огрев, че горите са среда за формиране на над 80% от прясната вода в страната, че около 85% от горите са обществена (държавна и общинска) собственост, както и неотложната необходимост като общество да се справим успешно и дългосрочно с новите предизвикателства, породени от Африканската чума по свинете и пандемията от COVID 19, в контекста на новата горска Стратегия на ЕК до 2030 г., Зелената сделка и справяне с последствията от промените в климата, ПРЕДЛАГАМЕ изхож­дай­ки от натрупания нацио­нален опит и традиции, в духа на вече дадено обещание от управляващата КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ В СТРАНАТА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА, и също така на личния предизборен ангажимент на Председателя на Комисията по земеделие, храни и гори г-н Пламен Абровски, в най-скоро време да бъде организирана широка дискусия по отношение на решаването на съществуващите проблеми в горите и горския сектор в интерес на обществото.

Основният въпрос от експертна гледна точка е да се запази единството на ведомството по горите, като се отдели на пряко подчинение на министер­ския съвет, заедно с държавните горски предприятия и техните териториални поделения. За съжаление обещаната промяна в момента е по-скоро подмяна, като кадровите промени в системата на ДГП и техните поделения дори за краткото време на това правителство са в мащабите от преди 25 години и още по-лошо, те се извършват по списъци, мотивирани в голямата си част от политически съображения. Опасяваме се това да не е цел на Министерството на земеделието със забавянето на ЗИД на Закона за горите, очакван за 28.01.2022 г., но все още не представен, с което да се компрометира коалиционното споразумение.

В горския сектор се нагнетява огромно напрежение вследствие на погрешни практики, изкуствено се създава дефицит, цените на дървесината се покачват спекулативно. Назряват фалити на предприятия от преработката на дървесина и от мебелния бранш. Очаква се структурна безработица, а от там и икономическа миграция на работна ръка, досега само от дърводобива, но вече и от преработката на дървесина и производството на мебели. Ще сме изправени пред угрозата да се затвори целия сектор горско стопанство - дърводобив - дървопреработване и производство на мебели, с общо до 2020 г. над 1950 фирми, с над 45000 директно заети. Фирмите очакват подпомагане за сметките за ток, за горива, защото преобладаващо работят на международния пазар, с договорени цени, които много трудно се променят, което означава, че ще загубим тези пазари. Трябва да се създадат условия ценната суровина „едра обла дървесина“ да се добива от утвърдени предприемачи, за да имат сигурност, а и да се продава след това на утвърдени преработватели. Специален акцент трябва да има върху сигурността на заетите в сектора лица – за  предвидимост и дългосрочност на контрактите на предприемачите в дърводобива, защото именно там се къса нишката между горското стопанство и промишлеността.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На основание на всичко казано смятаме, че законодателната власт е длъжник на Българската гора и на следващите поколения. В този смисъл всяко отлагане решаването на натрупаните многобройни проблеми забавя реформите и носи големи финансови и екологични и щети за държавата и обществото.

Предлагаме в най-кратък срок да организирате желаният дебат за предприемане на спешни политически и професионални мерки за промени в горския сектор, с които се ангажирахте като коалиция. Това е за бъдещето на ангажираните в сектора, на и за обществото, което очаква позитивно бъдещото развитие на горския сектор в България.

София, 17.02.2022

Заинтересуваните лица от ГОРСКИЯ СЕКТОР с формална подкрепа:

ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ , КНСБ – инж. Петър Абрашев, fsogsdp@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО ПОДКРЕПА – инж. Анелия Начева, nfzgspodkrepa@gmail.com

АСОЦИАЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ – инж. Тихомир Томанов, aogori@abv.bg

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ В България „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“ – Инж. Янко Карамитев, gorovladeletz@abv.bg

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – Даниела Петрова – Изп.Директор - d.petrova@timberchamber.com

СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – Проф. Иван Палигоров, ipaligorov@abv.bg

 „БУЛПРОФОР“ – БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ  – инж.Антоний Стефанов,  office.bulprofor@gmail.com 

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – инж. Иван Пенков, fagus_ip@mail.bg

АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ, инж. Цветан Цонев, info@addb-bg.bg

СЪЮЗ НА ГОРСКОТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – инж.Кристина Пухалева, gorskifirmi@yahoo.com 

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ – СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЮГОЗАПАД – Александър Тумбев - sddp_ug@abv.bg

БЪЛГАРСКИ ЛОВНОРИБАРСКИ СЪЮЗ, Асен Пиперков, blrs@mail.bg

БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ, инж. Стефан Василев, v.y.karamfilov@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЛОВЦИТЕ НА ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, Светлозар Сидеров federaciqtrufellovbg@abv.bg

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ НА ТРЮФЕЛИ, Иван Калоянов, I_kaloianov@abv.bg

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече