Новини

Обръщение на СЛБ

ДО

Г-Н ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

ПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЪРЖАВНИЦИ,

 

Вече 130 години българските лесовъди работят за създаването, стопанисването и опазването на българските гори, с качеството на които и с тяхното биоразнообразие, страната ни се нарежда на челно място в Европа. Горските територии представляват 37% от площта на Република България. Държавните гори са най големия във финансово изражение, ресурс на страната. В горските територии работят над 9 хиляди служители в държавния сектор и още над 2 хиляди – в частните и общински гори. В национален мащаб горите и техните ресурси обезпечават заетост на над 100 000 българи.

130 годишната история на организирано горско стопанство в България недвусмислено показва, че обединена, горската колегия, водена от лесовъдски, обществено полезни помисли, е правила чудеса за българската природа и е създала невероятната българска гора. Опитите и в царско време, и по време на тоталитаризма, и след промените през 1989 г., за разделение на колегията и бранша, неминуемо са доказали катастрофални обществени и екологични резултати. Всички които сме съвременници, виждаме до какви резултати доведоха многобройните реформи в горите след 1998 г., които се основаваха на разделението в сектора по различни схеми и безсмислени доводи. Основният фактор, който се подценява от политиците при формиране на мнението им за стопанската дейност на горските предприятия е, че тя не е реално основна дейност, а елемент от огромния комплекс грижи за гората от нейното създаване, през един многогодишен период на лесовъдско стопанисване. С разделението в сектора и фиксирането на дърводобива като независима стопанска дейност, се нарушава възможността за водене на цялостния екологичен и обществено значим процес, който е продукт от прилагане на лесовъдските науки. Като резултат от тези политически действия, беше загубена колегиалността, реда и пословичната дисциплина в сектора, изоставиха се основни лесовъдски принципи и квалификацията на горските служители се занижи драстично, увеличиха се силно различията в заплащането на труда на горските служители, в държавните гори навлязоха пагубни частни интереси, които са далеч от европейския опит, увеличиха се незаконни практики и бракониерството, горите като цяло започнаха постепенен процес на влошаване на състоянието си, реално, независимо от налагащото се повишаване на загрижеността, нормите и подходите към горите в Европейския съюз и Света, в България практически липсват и не се изпълняват Стратегия за горското стопанство и Стратегия за ловното стопанство.. Това са  само част от последствията на многобройните авантюристични опити на политиците през тези години, да разделят горската колегия като стадо за клане, за да осигуряват лобистки практики и престъпни намеси. Последните десет години след Закона за горите през 2011 г. задълбочиха до такава степен отрицателните практики, че силното обществено негодувание за допуснатите явления в горите, достигна своя връх. Опитът през годините относно контрола в горите, показа, че най голяма ефективност се постига не чрез разделение, а чрез силен ведомствен професионален контрол, който се подчинява единствено на нуждите на гората. Защото най важни са многобройните лесовъдски дейности в горите, които са неделими последователни природосъобразни  действия, които не могат да бъдат разделяни.

Обръщаме се към Вас с призив, най-после, след толкова години на държавническо подценяване на проблемите на българските гори, да поставите решаването на тези проблеми на подобаващото им се място в ежедневния ред на българските политици. За целта, НАСТОЯВАМЕ, твърдо и безрезервно за следното:

  1. Горската колегия да се обедини в едно, независимо от други ведомства, държавно учреждение, което да е на подчинение на премиера или на вицепремиер, с оглед на променена визия на държавата към горите и да се приложи задълбочена реформа, която да изкорени и не допуска в обществените гори, огромните недъзи, продукт на недалновидното отношение в дълъг период от време към горите и подценяването им като първостепенен държавен ресурс.
  2. На основание на огромната обществена значимост на горите, тяхното значение не само в национален, но и в европейски мащаб, огромния неоценим ресурс, който представляват, да се пристъпи към признаването им като елемент на Националната сигурност, за да може реформата в сектора да придобие форма на комплекс от мерки за предотвратяване на екологични заплахи за населението.
  3. Да се деполитизират всички държавни служители и служителите в държавните горски предприятия. Политиците трябва да загубят всякаква възможност за достъп до колегията с методите на страха, зависимостите  и материалното обвързване. Гората е първостепенно, обществено значимо  богатство, в което политическата конюнктура няма място.

-------------

Позициията на КТ Подкрепа можете да прочетете тук.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече