Новини

Отворено писмо от заинтересувани оргазнизации от горския сектор

ДО:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТВОРЕНО ПИСМО

От

заинтересувани организации от горския сектор

Уважаеми дами и господа Народни представители, Уважаеми дами и господа министри, Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми дами и господа представители на Политически партии, Уважаеми дами и господа представители на медиите,

Свидетели сме на много на брой пожари, обхванали страната през последните седмици, довели до загуба на ценни местообитания, горски ресурси, имущество и най-лошото - на човешки животи. Според статистиката ежегодно се унищожават напълно или частично от пожари близо 100 хиляди дка гори. Горските пожари са особено опасни и в контекста на климатичните промени, тъй като увеличават СО2 в атмосферата и с това редуцират иначе положителното влияние на горите като абсорбиращ въглерода инструмент.

Основни причини, които не са известни на широката общественост са липсата на адекватни превантивни мерки в горите, като: изградени и поддържани противопожарни просеки, инфраструктура (пътища за достъп на противопожарна техника); поддържане на устойчиви и разнообразни горски насаждения, чрез редовно провеждане на подходящи лесовъдски мероприятия - различни видове сечи, които осигуряват подходяща сложна структура и трансформация на иглолистните монокултури в равнината в насаждения от устойчива местна широколистна растителност; залесяване с широколистни видове в иглолистните комплекси, толериране на видове устойчиви на засушаване и пожари в пожароопасните райони, намаляване на горивното вещество (регулярно отглеждане) в горите, които граничат със земеделски площи и др.

Вместо това допълнително са въведени забрани за дърводобивни дейности в горите със заповед на министъра на МЗХГ, наложени без научно обяснение, а на основа на неверни внушения и допълнени с предложения за мораториум за дейности в част от горите, както и ред други популистки предложения, за които липсва експертен анализ и научни данни и в дългосрочен план ще имат негативен ефект върху природата. Честотата на пожарите и други катастрофални явления в горите - мащабни ветровали, снеговали, насекомни каламитети и заболявания в най-голяма степен зависят от общия обем натрупана биомаса в тях. Независимо от постоянните внушения за унищожаване на горите, наличният дървесен запас в горските площи на страната е най-висок за последните 100 години, т.е. от времето, от което се провеждат измервания за това. Общата площ на нашите гори за един век се е увеличила с 1 млн. ха (10 млн. дка), като 40 % от това увеличение е за последните 30 години. Това е огромен национален, възобновяем ресурс, който е съхранил чрез лесовъдските дейности биологичното разнообразие (58 % от горите са в Натура 2000). От друга страна натрупването на биотопна биомаса над определени обеми в нашите климатични условия е предпоставка за пожари.

Предвид климатичната криза изразяваща се с все по-резки промени във времето, редуващи се екстремни засушавания или валежи, за опазване природата следва да се прилагат единствено научно обоснованите и доказани дейности, които назоваваме устойчиво управление на горите. Това са балансирани активни дейности, съобразени с научните доказателства и изградени на тях правила, което всъщност е обратното на популизма, който по своята същност е конюнктурен и с емоционален подход, без правила, водещ в дългосрочен план до огромни загуби за природата и хората.

За преодоляване на кризата с горските пожари в страната и засилване на национално отговорното отношение към горите, в контекста на климатичната неутралност, предлагаме:

 

А. Изпълнение на мерките по превенция, заложени в горскостопанските планове:

  1. Изграждане на необходимата за достъп и пожарогасене инфраструктура -пътища в горите;
  2. Изграждане на противопожарни просеки, прегради, ивици и водни резервоари;
  3. Цялостно    изпълнение    на    необходими,    планирани    лесовъдски мероприятия   за   поддържане   добро   здравословно   състояние   и

резистентност на горите - отгледни, технически, санитарни, принудителни и възобновителни сечи; 4. Изграждане   на   интелигентна   система   за   бърза   детекция   и пожароизвестяване в чувствителните райони и др.;

 

Б. Подобряване на реакцията при възникване на пожари:

  1. Осигуряване на подходяща пожарогасителна техника за горски и земеделски райони;
  2. Подсигуряване необходимото обучение и екипировка на всички ангажирани лица - включително и работещите в Държавните и общински горски стопанства, които подпомагат пожарогасенето;
  3. Въвличане на местното население и неправителствения сектор в подпомагане логистиката по време на гасене и др.

В. Изработване на Национална програма за модернизация и механизация на добива на дървесина в страната

Г. Включване на мерки по отношение устойчивото развитие на горското стопанство в България в зеления контекст за климатична неутралност и кръгова биоикономика в Националния План за Възстановяване и Устойчивост

Прилагането на научно доказани добри практики по отношение устойчивото и многофункционално управление на горите от страна на отговорните институции и въздържане от популистки действия са единствен начин за съхраняването и възпроизводството на този възобновяем, национален ресурс - горите.

 

С уважение:

 

Представителите на:

СНЦ „СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - проф. д-р Иван Палигоров

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ, проф. д-р Васил Живков

АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ - инж. Тихомир Томанов

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ

ПРЕДПРИЕМАЧИ „БУЛПРОФОР": Инж. Антоний Стефанов

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА, Красимир Дачев

СНЦ „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ", инж. Светослав Петров

АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ, инж. Цветан Цонев

СЪЮЗ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР - Огнян Огнянов

СЕВЕРОИЗТОЧНО ГОРСКО СДРУЖЕНИЕ - БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, инж. Ганка Димитрова

ФОРЕСТ БГ - БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ - инж. Явор Цегриловски

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ, инж. Иван Пенков

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ - СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЮГОЗАПАД, Александър Спасов Тумбев

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече