Новини

Устав на Съюза на лесовъдите в България

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 (1) Националното сдружение с наименованието „Съюз на лесовъдите в България” /СЛБ/ е учредено и регистрирано по ф. дело № 7104/90 г, по описа на Софийски градски съд и е правоприемник и продължител на благородните традиции в опазването и възпроизводството на българската гора, на Дружеството на българските лесовъди, основано през 1909 година.

(2) Съюзът на лесовъдите в България е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна и обществена полза.

(3) Съюзът на лесовъдите в България е юридическо лице със седалище град София и адрес на управление ул. „Антим I”, № 17, ет.2, стоя 219. Има свой устав и печат и може да членува в сродни организации в страната и чужбина.

(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

(6) СЛБ е браншова организация в горския сектор, регистрирана по Закона за горите.

Чл.2. (1) Съюзът на лесовъдите в България има за главна цел да съдейства за възпроизводството, ползването и устойчивото стопанисване на горите, дивеча и рибата в непромишлените водоеми в горските територии в Република България, независимо от тяхната собственост, на базата на действащото  законодателство и в интерес на обществото.

(2) Съюзът на лесовъдите в България работи за утвърждаване на авторитета на лесовъдската професия.

(3) Съюзът на лесовъдите в България работи за опазване на професионализма, морала и лесовъдска етика. В този смисъл защитава членовете си и лесовъдската колегия при отстояване на лесовъдските принципи в работата и при безпринципен натиск.

(4) Съюзът на лесовъдите в България активно работи за усъвършенстване на горската политика, в т.ч. стратегическите документи за управление на горите и на горското стопанство,  за усъвършенстване на нормативната уредба и хармонизиране на обществените отношения в горите и горското стопанство на България.

Чл. 3. Целите на сдружението се реализират с общите усилия на членовете му и с усилията на специалисти от сродни организации.

Чл. 4. За  постигането на поставените цели  сдружението извършва дейности като:

 1. Работи за популяризирането на своите цели и задачи чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация.
 2. Предизвиква и организира публични дискусии и изразява становища по важни за горите и горското стопанство проблеми..
 3. Работи за утвърждаване на прозрачност и конкурсното начало като основен принцип при възлагането на всички горскостопански дейности.
 4. Съдейства за разработване и изпълнение от членовете на Съюза на програми за обучение на деца, ученици и други възрастови групи, за повишаване знанията на обществеността за значението и функциите на горските екосистеми, както и за значението на лесовъда за тяхното природосъобразно и устойчиво стопанисване.
 5. Работи за хармонизиране на изискванията за осъществяване на горскостопанските дейности в съответствие с утвърдените добри практики и изисквания.
 6. Отстоява провеждането на дългосрочна научнообоснована горска политика и работи за издигане професионалната и обща култура на своите членове и за утвърждаване авторитета и правата на българския лесовъд.
 7. Работи в сътрудничество с природозащитни, екологични и други сродни организации у нас и в чужбина за постигане на целите си.

Чл.5. За постигане на целите и задачите залегнали в Устава СЛБ набира средства от членски внос, дарения и завещания в полза на сдружението, спонсорство и от доходи от допълнителна стопанска дейност.

Чл. 6. За постигане на своите цели СЛБ може да извършва допълнителна стопанска дейност като:

1. Извършва търговско представителство и посредничество при сключване на договори с отделни собственици на гори;

 1. Организира извършването и изпълнението на технически експертизи относно опазването и стопанисването на горите и горските територии;
 2. Организира провеждането от членовете на съюза на платени курсове за обучение на собственици на гори - частни, общински, манастирски, училищни и други, след решение на УС. Решението на УС в тези случаи може да се взема и по електронен път.
 3. Изготвя и изпълнява проекти с екологична и/или друга насоченост, свързани с горите и горското стопанство на регионално, национално и международно ниво. За всяко конкретно предложение се сформира екип (работна група) от членове на СЛБ, която подготвя, кандидатства и организира изпълнението на проекта.

Чл. 7. УС на СЛБ определя реда и условията, при които членовете на сдружението могат да извършват допълнителна стопанска дейност.

Чл. 8. Стопанската дейност по предходния член се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 3 ал. 3, 4, 5 и 6 от ЗЮЛНЦ.

Чл.9. 3а писмените си изявления СЛБ ползва писмена бланка със следните реквизити:

Съюз на лесовъдите в България

БИН 831258622

Данъчен номер 1222084136

1303 София, ул. „Антим I” № 17

Тел: ++359 2 981 86 32

Чл. 10. СЛБ може да издава свои съюзни печатни органи – вестник „Българска гора“ и/или списание, както и отделни брошури. Тяхното наименование, състав на редакционните съвети и колегиите, възнаграждението им и други въпроси свързани с тази дейност, се решават от Общото събрание или Управителния съвет.

Чл. 11. СЛБ участва в разработването на проекти за стратегическо развитие на горите и горското стопанство в Република България, както и при подготовката на нормативни актове отнасящи се до управлението, стопанисването, опазването и ползването на горите.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 12, (1) Членуването в сдружението СЛБ е доброволно.

(2) Членове на СЛБ могат да бъдат както български граждани завършили висше или средно лесотехническо образование, така и всички които признават неговия Устав и желаят да работят за постигането на неговите цели и задачи.

(3) Приемането на нови членове на СЛБ става след подаване на писмено заявление  до председателя на Регионалното сдружение или до председателя на дружеството, в което лицето желае да членува.

(4) Всеки член на СЛБ е длъжен да плаща членски внос.

(5) Всеки член на СЛБ има право да участва в управлението му, да бъде информиран за неговата дейност и да участва в избора на делегати за Общото събрание на сдружението.

(6) Освен редовни членове на СЛБ могат да се приемат спомагателни и почетни членове.

(7)  Спомагателен член на СЛБ може да бъде всяко физическо лице, работещо или работило в горския сектор, както и всяко юридическо лице, регистрирано по чл. 241 на Закона за горите, което признава   Устава на Съюза и оказва морална, материална или друга подкрепа и съдействие за осъществяване на  целите на Съюза. Той има всички права и задължения на редовния член..

(8) Лица и организации, които имат изключителни заслуги за горите и горското стопанство се приемат с решение на Общото събрание на СЛБ за почетни членове на Съюза.

Чл. 13. Членството в СЛБ се прекратява с писмено заявление до дружеството, в което членува лицето, при смърт или поставяне под пълно запрещение, при неплащане на членския внос, по решение на Регионалния съвет и на Общото събрание при извършени сериозни нарушения на Устава, на професионализма, на морала и на лесовъдската етика и с прекратяване на дейността на СЛБ.

Чл. 14 (1). Членовете на СЛБ се организират по места в дружества в състав от три или повече членове, които си избират най-малко председател и касиер на дружеството.

(2) Дружествата по места са самостоятелни и самофинансиращи се структури на СЛБ, които провеждат своята дейност в съответствие с настоящия Устав и не са юридически лица.

(3) Дружествата по места се обединяват в Регионални съвети, чиито териториален обхват съвпада с района на дейност на Регионалните дирекции по горите.

(4) Регионалните съвети се формират от председателите на дружества на СЛБ в териториалния обхват на съответния регионален съвет, като са в състав от минимум 5 човека. Численият състав на Регионалните съвети, както и представителството в него се решава в зависимост от броя на членовете на СЛБ в отделните дружества.

(5) Всеки Регионален съвет избира най-малко свой председател, който е и член на Управителния Съвет на СЛБ.

(6) Всички членове на СЛБ имат еднакви права и задължения. Те могат да избират и да бъдат избирани в ръководните орна на СЛБ, могат да правят предложения и да изнасят доклади по различни въпроси в областта на горското стопанство, както и да търсят помощ и закрила в случаи на неоснователно преследване по повод и във връзка със законово изпълнение на техни професионални задължение.

(7) Всеки член на СЛБ има равни права при използване имуществото на Съюза.

(8) Всеки член на СЛБ може да носи съюзната значка.

Чл. 15 (1). Всеки член на СЛБ е длъжен да членува в едно дружество на Съюза, да спомага за издигане авторитета му и там да плаша месечен /годишен/ членски внос.

(2) От събрания членски внос дружествата по места задържат 50% за свои нужди, а останалите суми превеждат в банковата сметка на СЛБ.

 

III. УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 16 (1) Върховен орган на СЛБ е Общото събрание.

(2)  Управителен орган на СЛБ е Управителният съвет.

Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от редовно избрани делегати от членовете на дружествата по места и членовете на Управителния съвет.

(2) Нормата за представителност в общото събрание се определя от действащия управителен съвет, като делегатите следва да се избират между лицата с лесовъдско образование.

Чл.18 (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Взема решения за откриване и закриване на дружества на СЛБ по места.
 6. Взема решения за участие на СЛБ в други организации.
 7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.
 8. Приема основните насоки и програми и насоки за дейността на СЛБ.
 9. Приема бюджета на СЛБ.
 10. Взема решения относно размера на членския внос.
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 12. Отменя решения на други органи на СЛБ, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на СЛБ.
 13. Взема и други решения предвидени в Устава.

(2) Правата по ал.1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на СЛБ.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на СЛБ.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на СЛБ, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на СЛБ, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимане на решението.

Чл.19 (1) Общото събрание се свиква, най-малко един път годишно, чрез писмена покана от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на СЛБ в населеното място, в което се намира седалището на Съюза. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда, по седалището на СЛБ въз основа на писмено искане на заинтересованите членове или натоварените от тях лица-делегати.

(2) Поканата се отправя до всички дружества в страната, които избират делегати най-малко един месец преди датата на откриване на общото събрание. Поканата съдържа дата, час, място и дневен ред за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(3) Поканата се обнародва в органа на СЛБ, вестник „Българска гора“ или в национален ежедневник, поставя се на мястото за съобщения в сградата, където се намира управлението на СЛБ, най-малко едни месец преди насрочената дата.

Чл. 20 (1) Общото събрание се счита законно, ако на него присъстват най-малко 50% плюс един от редовно избраните делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

(2) Нормите на представителство при избиране на делегати за общото събрание се определят от Управителния съвет при всеки конкретен случай, пропорционално на броя на членовете в Регионалните сдружения.

Чл.21 (1)  Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

(2). Решенията на Общото събрание се приемат с тайно или явно гласуване, в зависимост от решението на делегатите при всяко свикване на общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(4) Решенията за изменение и допълнение на Устава, както и за преобразуване или прекратяване на СЛБ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на общото събрание делегати.

(5) По въпросите, които не са включени в обявеният в поканата дневен ред не могат да се вземат решения.

Чл.22 (1) СЛБ се управлява от Управителен съвет. Численият състав на Управителния съвет се определя от Общото събрание.

(2) СЛБ се представлява от Председателя на Управителния съвет или упълномощен от него заместник.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

(4) Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-председатели на СЛБ, като определя и техните правомощия. Броят на заместник-председателите на СЛБ се определя от Управителния съвет.

Чл.23. . Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Разпорежда се с имуществото на СЛБ;
 3. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СЛБ;
 5. Определя реда и организира извършването на дейността на СЛБ  и носи отговорност за това;
 6. Определя адреса на СЛБ.

Чл.24 (1). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от заместник-председателя.

(2). Председателят съобщава на членовете на Управителния съвет датата на заседанието най-късно 15 дни преди провеждането му, като писмено ги уведомява за дневния ред. Ако е необходимо им изпраща материали за предварително проучване.

(3) Председателят е длъжен да свика УС при писмено искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет.

(4) Заседанията на Управителния съвет са редовни и взетите решения са валидни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а при ликвидация по чл.14, ал. 2 и чл.13,т.З и т.6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(6) Управителният съвет може да взема решения без да бъде провеждано заседание стига протоколът с взетите решения да бъде подписан без бележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(7) Управителният съвет свиква своите заседания не по-малко от веднъж на три месеца.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.25 (1)  Имуществото на СЛБ се състои от права на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, както и други права.

(2) Приходите и разходите на СЛБ се определят ежегодно, за което се изготвя бюджет, който са приема от Общото събрание

(3) Приходите на СЛБ се набират от членски внос, от спонсорство, дарения и помощи от отделни лица, учреждения, фирми, предприятия и обществени организации, както и от допълнителна стопанска дейност;

(4) Разходите на средствата се извършват в рамките на утвърдения бюджет по решение на Управителния съвет и по действащите нормативни документи;

Чл.26 (1). По предложение на дружествата, Управителния съвет в рамките на бюджета може да подпомага своите членове.

(2) Средствата за подпомагане членовете на СЛБ се одобряват от Управителния съвет.

Чл.27 (1) Дейността на органите на СЛБ се извършва на обществени начала на принципа на лична деятелност и професионална привързаност и любов в служба на гората.

(2) СЛБ може да изплаща възнаграждения и хонорари за извършена работа от свои членове или външни лица и да награждава свои членове след решение на УС.

(3) Управителният съвет може да присъжда награди от името на Съюза на лесовъдите в България.

Чл.28. Управителният съвет може да избира Секретар, който завежда деловодството, финансовата и организационната дейност, както и отговорник за стопанисване имуществото на СЛБ. Кандидатурите и възнагражденията на секретаря и отговорника са определят от Управителния съвет.

Чл.29. Съюзът на лесовъдите в България преустановява своята дейност по решение на Общото събрание. С това решение се разпределя и наличното имущество на СЛБ към момента на прекратяване на дейността му.

Настоящият Устав е изготвен на основание параграф първи, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е съобразен изцяло с неговите разпоредби и осъвременен съгласно промените приети от Общото събрание на СЛБ с Протокол от 03.12.2014 г.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече