Новини

Горски педагози ще проведат образователна кампания в 50 училища

С решение на Общото събрание на СЛБ бе подкрепено сключване на проект за образователна кампания в 50 училища с участието на горски педагози. Образователната кампания на Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) е част от изпълнението на проект на Сдружение „Горичка“ - „Гората и климатичните промени – уникална образователна кампания за ученици“ към НДЕФ.

Кампанията на СЛБ следва да стартира в Седмицата на гората през месец Април 2021 г. и да се провежда приоритетно в световни дни: на Земята (22.04), на климата (15.05), на околната среда (05.06) и т.н., което да спомогне за популяризирането й. При подготовката на кампанията е необходимо СЛБ да разработи 1 образователна програма за деца и преподаватели на тема „Гората и климата“.

С мобилен павилион на Сдружение „Горичка“ следва да се посетят 50 училища в 6 области, които ще бъдат избрани предварително от горските педагози на СЛБ и съгласувани със Сдружение „Горичка“ и със съответните Регионални управления на  образованието при необходимост. Във всяко избрано от СЛБ училище следва да бъдат проведени образователни занимания с между 20-50 ученика (или общо между 1000 и 2500 в страната), както и да бъдат обучени по образователната програма между 2 и 5 преподаватели (или общо между 100 и 250), които да работят по темата и за в бъдеще. Заниманията следва да бъдат провеждани в училищните дворове, съседни паркове или горски насаждения, в класни стаи при неблагоприятни климатични условия, както и алтернативно чрез on-line видео връзка по интернет в случай на епидемиологични ограничения. В образователните дни чрез раздаване на рекламни и образователни материали за кампанията на СЛБ и „Горичка“ е необходимо да бъдат запознати и други ученици, преподаватели и местни граждани с интерес към темата.

Като част от обучението на децата се очаква да бъдат засегнати основните рискове и мерките за опазване на горите, развити по проектите на РС „Балканка-2009“ и залегнали в политиките за борба с климатичните промени (вкл. Програмата от мерки на МЗХГ за адаптиране на горите към климатичните промени, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, Европейската зелена сделка и др.). Следва да бъде обяснена и ролята на гората за кръговрата на СО2, за смекчаване на климатичните промени, за ползването на възобновим ресурс, както и за съхраняване биоразнообразието, водата и плодородието на земята.

Предвижда се мобилният павилион да включва образователни материали като: мултимедия с таблет за излъчване на видеофилми; соларен панел с акумулатор за захранване на инсталациите в павилиона; 1 макет на Земята, 1 макет за кръговрата на въглеродния двуокис; макети на дървета; постери и външна памет с подбрани видео-материали; интерактивни игри с продукти от дървесина; лопати, кофи, четки за боядисване, червена и бяла боя за залесителни и други природозащитни дейности в училищните дворове, гората и градските паркове; допълнителни образователни и рекламни материали, които да бъдат раздавани на участниците в обученията, вкл.  брошури, стикери, тематични подаръци за гората; контейнерни фиданки от сухоустойчиви дървесни видове за залесяване от учениците.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече