Новини

Европейските гори се нуждаят от многофункционално и устойчиво стопанисване на горите, основано на нова система за финансиране

 

 

            Септември 2020
Годишно общо събрание
Познан, Полша

wwww.european-foresters.eu

Европейските гори се нуждаят от многофункционално и устойчиво стопанисване на горите, основано на нова система за финансиране

 

Продължаващите климатични промени и променените в обществените реалности, предизвикани от световната пандемия Covid-19 изваждат налагането на нови обществени приоритети. Европейските лесовъди - професионалистите, стопанисващи горите и собствениците на гори са силно загрижени за бъдещето на европейските гори.

Днес горските екосистеми интензивно се променят, инвазивните видове се разпространяват и икономическата основа на устойчивото управление на горите и предоставянето на екосистемни услуги се променя по фундаментален начин.

С Европейската зелена сделка Европа взе решение за всеобхватен пакет от мерки за цялото общество, с които трябва да се противодейства на изменението на климата и да се осъществи перспективно развитие.

Зелената сделка е комплекс от мерки, осигуряващи производство на дървесина, адаптиране на горите към климатичните промени, съхранение на въглерод, биологично разнообразие и екосистемни услуги.

Зелената сделка изисква да бъдат предприети различни ключови действия, свързани с горските екосистеми и устойчивото управление на горите върху 40% от европейския ландшафт. От една стана екологичното преструктуриране на икономиката трябва да бъде паралелно с осигуряване на устойчиви количества дървесина, а от от друга - трябва да се защитят биологичното разнообразие и възможностите за предоставяне на екосистемните услуги.

Устойчивото стопанисване на горите е необходимо

Многофункционалното и устойчиво управление на горите е правилният инструмент за осъществяване на тези ключови действия балансиран начин в различните европейски горски екосистеми и трябва да бъде основата за изграждането на съгласувана нова Европейска стратегия за горите.

Това включва борбата с изменението на климата като основна причина за загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги. Всяка зелена икономика се нуждае от устойчиви суровини, каквато е дървесината.

Освен активното участие на горското стопанство в зелена икономика, устойчивото стопанисване на горите също така осигурява биологичното разнообразие и екосистемни услуги благодарение на природосъобразно лесовъдство. То може да развива адаптивни горски екосистеми, ако климатичните промени продължат.

Биоразнообразие и екосистемни услуги

Детайлни, но небалансирани разпоредби, като например изискването на Стратегията за биологичното разнообразие за повече защитени гори са непродуктивни и несъгласувани.

Повече защитени територии не са правилният инструмент за спиране на промените в екосистемите, причинени от изменението на климата. Разпространението на инвазивни видове не може да бъде спряно чрез защитата на все повече и повече райони.

Старомодната система за защита на екосистемите - статично и превантивно -  вече не изпълнява своите функции, когато климатът се променя, а по-високите температури и влошеният воден режим увреждат горските екосистеми. Ако например буковите гори естествено, под въздействие на климатичните промени се превръщат в дъбово-габърови гори, разпоредбите на Натура 2000 не могат да предотвратят този процес.

По отношение на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, предоставяни от горите е необходимо по-динамично разбиране, вместо старото статично. Природата се променя всеки ден и е безполезно да се опитваме да я поддържаме статична.

Финансиране

В миналото горите се управляваха по устойчив начин, биоразнообразието в горите, което трябва днес да се поддържа, беше включено в процеса на стопанисване на горите и екосистемните услуги за обществото се предлагаха безплатно.

Всички тези услуги от горите се финансираха от производството и продажбата на дървесина.

С бързото и екстремно развитие на изменението на климата през последните години тази система за финансиране на горското стопанство няма да работи в бъдеще.

Загубата на дървесен запас в горите, причинена от щетите, нанесени от корояди и суша, природните бедствия в резултат от изменението на климата, сривът на цените на дървесината в цяла Европа и допълнителните разходи за мерки за осигуряване на безопасност на пътищата не се компенсират по адекватен начин от обществото.

Икономическото положение на много горски предприятия се влошава драстично.

Ако собствениците на гори вече не са в състояние да финансират устойчивото стопанисване на горите, а обществото иска да получава горските услуги, занапред е необходима нова система за финансиране.

За да се осигурят в бъдеще горски услуги, предоставяни на обществото и търсени в зелената сделка от всички видове собственост, подходяща компенсация за тях би била определянето на разумна годишна финансова компенсация на хектар, а не като субсидия от държавата.

Във връзка с общите разходи по Зелената сделка, рефинансирането на такава компенсация трябва да бъде възможно и би могло да бъде рефинансирано например от Схемата на ЕС за търговия с емисии (EU-ETS).

Важно е да има общоевропейско решение без разрушителна дискусия, ако Европейската комисия или държавите-членки носят отговорност и трябва да платят.

Във всеки случай трябва да се гарантира, че такава компенсация ще се изплаща само на собствениците на гори, които управляват своите гори по устойчив, многофункционален и балансиран начин, който опазва биологичното разнообразие и предоставя екосистемните услуги. За да се предотврати повече бюрокрация, създадените системи за сертифициране могат да се използват като предпоставка за изплащане на такава компенсация.

Заключение

Професионалните лесовъди, ежедневно практикуващи своята професия в европейските гори,

  • приветстват Европейският зелена сделка;
  • виждат голяма нужда от укрепване на многофункционалното стопанисване на горите с цел да се осигури цялото разнообразие от търсени екоситемни услуги, предоставяни от горите за успеха на Европейският зелена сделка;
  • Не подкрепят обособяването на повече защитени гори, както се предвижда в Стратегията за биологичното разнообразие;
  • Желаят Нова Европейска горска стратегия, която осигурява по-добра съгласуваност между всички секторни изисквания към Горите и тяхното стопанисване;
  • Виждат спешна необходимост от нова система за финансиране в Европейските гори.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече