Новини

XXIII-а годишна среща на Съюза на европейските лесовъди се проведе на 5 септември 2020 г., в гр. Познан, Полша, в различен и нов за СЕЛ формат

За първи път в 60-годишната история на Съюза на европейските лесовъди (основан през 1965 г. в Берлин), годишното общо събрание се проведе във виртуална среда, чрез използването на платформата WebEx. Световната пандемия, причинена от COVID-19 оказа своето влияние и върху работата на Европейските лесовъди.

По обективни причини и с цел осигуряване безопасността на всички, президентството на Съюза и SITLID, полският домакин на тази двадесет и трета годишна среща, взеха решение да организират мероприятието във виртуална среда.

С цел координиране и по-добра организация на срещата, президентството проведе своето заседание присъствено на 4-ти септември, в Пушчиково, близо до Познан - столицата на Стара Полша. Заседанието имаше за цел да подготви по възможно най-добрия начин работата на Годишното общо събрание и работата на Съюза през следващата година, когато през месец юни във Франция ще се проведе и XX конгрес на СЕЛ. Това беше и първото присъствено събиране на членовете на президентството през тази белязана от световната пандемия година. Предходните 4 срещи бяха проведени във виртуална среда.

В следобедните часове на същия ден членовете на президентството засадиха дъбова фиданка, не далеч от дървото, залесено от участниците в Годишното общо събрание през 2002 г.

Годишната среща на Съюза стартира рано сутринта на 5-ти септември, като в нея взеха участие представители на 13 организации от 11 държави.

Всеки от членовете на президентството представи постигнатото в направленията, по които е работил през периода от годишната среща на Съюза в Швейцария до сега. Общата презентация можете да намерите на сайта на СЕЛ: http://www.european-foresters.eu/meetings). Беше представена информация от срещите на генералните комисии на ЕС „Гори и корк“, Групата „Горска индустрия“, дейностите в процеса „Гори-Европа“, UNECE „Зелени професии“, Конгреса по горска педагогика и др. форуми, в които СЕЛ редовно участва.

Приемането на Зелената сделка през декември 2019 г. беше отбелязано като най-значимо политическо събитие преди световната пандемия с КОВИД-19. Президентът на съюза г-н Михаел Диймър отчете като положителен резултат от проведената в началото 2019 г. кръгла маса, която беше организирана съвместно от СЕЛ, FECOF и EUSTAFOR. Положителен отзвук от същата среща е и включването в Зелената сделка на изискване за съгласуваност и последователност между свързаните с горите политики на ЕС.

Друго значимо събитие за горския сектор и постижение за СЕЛ е включването на наш представител в подгрупата за защита и възстановяване на световните гори, сформирана след проведената през м. Февруари 2020 международна конференция „Гори за биоразнообразие и климат“.

Няколко седмици след пълното блокиране на работата заради световната пандемия, дейността на ЕС и нейните комисии продължи във виртуална среда, като представители на СЕЛ участваха активно в тях.

Мартен Густавсон – помощник-секретар на Съюза и негов представител в експертната група на ЕС „Горска индустрия“ сподели акцентите в работата на комисията през изминалия период: изготвяне на Визия 2050 за горската индустрия; изготвената платформа за проучване мнението на заинтересованите страни; обсъждане на проблемите, свързани с щетите от корояди; Европейската стратегия за биоразнообразие; кръговата икономика и др.

Томаш Маркиевич – вице-президент на СЕЛ представи участието на СЕЛ в групата за граждански диалог „Горско стопанство и корк“ и  в процеса „Гори-Европа“. Темите, включени в дневния ред на групата „Горско стопанство и корк“ обхващаха Био-икономиката, обезлесяването и деградацията на горските екосистеми, Стратегията за биологично разнообразие, здравословното състояние на европейските гори.

По отношение процеса „Гори Европа“ Томаш Маркиевич отбеляза, че договорените преговори в рамките на Министерската конференция през 2011 г. в Осло за подписване на Правно обвързващо споразумение за горите на Европа са претърпели неуспех. Процесът „Гори Европа“ се нуждае от определянето на нова актуална тема за работа, като например проблемите, свързани с промените в климата.

Работата на UNECE /FAO в областта на Зелените работни места в горския сектор беше представена от Илпо Пупути – вице-президент на съюза. Основни теми на дискусии в проведените срещи са били насоките за популяризиране на зелените работни места в горския сектор, новата програма за работа на комисията през предстоящия дву-годишен период.

Дейностите в областта на горската педагогика на европейско ниво бяха представени от Томас Башни – секретар на съюза. Специален акцент беше поставен върху първата национална среща на горските педагози в България, която се състоя през октомври миналата година.

Касиерът на съюза – д-р инж. Анна Петракиева представи организираните от ръководството на СЕЛ мероприятия. Тя презентира основните направления в дейността на президентството в рамките на проведените присъствено и онлайн срещи. Акцент беше поставен и на организираната от СЕЛ в Брюксел, но не състояла се поради световната пандемия, традиционна Годишна кръгла маса на заинтересованите страни в сферата на горите. Темата на планираната кръгла маса беше „Начинът, по който горите са възприемани от обществото и имиджа на лесовъда“. Заради COVID-19 не се проведоха и превърналите се вече в традиция международни горски екскурзии, организирани съвместно от СЕЛ и горската служба в Райнланд-Палатинейт, Германия, както и Ежегодния лагер за студентите по „Горско стопанство“, организиран от СЕЛ и Полското държавно горско предприятие.

Дейностите в направление „Връзките с обществеността“, поддръжката на официалния сайт на сдружението и публикациите на Президентството бяха представени от третия вице-президент на Съюза – Ерве Немоз-Ражо. Той разказа и за успешно завършения процес по официална регистрация на СЕЛ в Брюксел, която от тази година е задължително условие за НПО за участие в комисиите на Европейската комисия.

Крситодуло Кристодуло – одитор на съюза и д-р инж. Анна Петракиева представиха съответно одиторския доклад, отчета на изразходваните средства и проекта на бюджет за 2021 г.

Като основно политическо събитие в условията на пандемия беше отчетено и приемането на Стратегията за биологично разнообразие, с която Генералната дирекция „Околна среда“ на ЕС иска да разшири обхвата на териториите със строга защита.

По време на срещата беше обсъдена и приета подготвената от президентството позиция по отношение новата политика на ЕС в областта на горското стопанство, както и стратегията за биологично разнообразие, свързани със Зелената сделка. С тази позиция СЕЛ допълва изготвените вече в сътрудничество с други заинтересовани страни декларации и официални позиции по темата.

В края на срещата Президентът на съюза - Михаел Диймър покани всички организации да преведат текста на позицията (публикувана по-долу) на своя език и да я изпратят към съответните отговорни институции и лица в своите страни.

 

 

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече