Новини

Новият Управителен съвет на Съюза на лесовъдите в България проведе първо заседание

На 04.12.2019 г. бе проведено първо заседание на новият Управителен съвет на СЛБ в присъствието на 28 от избраните 33 члена на УС. Заседанието бе свикано на основание на изискванията на чл. 22 от Устава на СЛБ за избор на Председател на СЛБ. Заседанието бе открито от инж. Богдан Богданов, който поздрави членовете на УС и им пожела успешен мандат. За Председател на СЛБ бе избран проф. д-р Иван Петров Палигоров.
Проф. д-р Палигоров благодари за доверието и подчерта, че ще иска подкрепата на УС по всички въпроси, които колегията поставя. Освен на опитните досегашни членове ще се разчита на новите членове на УС, особено на по-младите, за свежи идеи и за сериозна работа в името на утвърждаване на професионализма, което е основна цел на СЛБ.
Бе взето решение Управителния съвет да проведе заседание на 05.03.2020 г. от 10,30 часа, в зала „Академик Мако Даков“ на централната сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, при следния дневен ред:
1.    Избор на зам.-председатели на СЛБ.
2.    Определяне на състав на работни комисии към УС на СЛБ.
3.    Приемане на отчета за бюджета за 2019 г. и на проекта за бюджет за 2020 г.
4.    Организационни въпроси.
Бе взето решение за свикване на заседание на ОС на СЛБ на 05.03.2020 г., от 11,30 часа в зала „Академик Мако Даков“ на централната сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, при следния дневен ред за ОС:
1.    Приемане на отчет за бюджета на СЛБ за 2019 г.
2.    Приемане на проект за бюджета за 2020 г.
3.    Организационни.
В съответствие с изискванията на чл. 17, ал.2 и чл. 20, ал.2 от Устава УС  определи норма на представителство в състава на ОС: всички членове на УС да са делегати, плюс 1 делегат на организации с 150 членове и 2 делегати при организации с над 150 членове. Поканата до избраните за делегати на събранието да бъде изпратена по електронната поща, чрез председателите на Регионалните съвети на СЛБ  и да бъде публикувана на страниците на вестник „Българска гора“.
     Инж. Боян Младенов Бояджиев бе преизбран за организационен секретар на СЛБ. Той заема тази длъжност от 16.12.2016 г.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече