Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЗБРА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 04.12.2019 г. на заседание на Общото събрание на СЛБ, свикано на основание на изискванията на чл. 19 от Устава на СЛБ от проф. д-р Иван Палигоров - Председател на СЛБ, с решение на Управителния съвет от 17.10.2019 г. В съответствие с определената с решение на УС на СЛБ норма на представителство в състава на ОС от редовно избраните 49 делегати на заседанието присъстваха 43. Провеждането на отчетно-изборна кампания и начина на провеждането й бе обявено в писмо до Регионалните съвети и бе публикувано във в. Българска гора.
     В дискусията след представянето на отчета за дейността се възприе общо становище, че той отразява дейността на СЛБ през периода на мандата. Бяха дискутирани някои по-важни въпроси като: ролята на СЛБ в решаване на натрупаните проблеми на работещите в РДГ и горските и ловните стопанства, необходимост от адекватно заплаща¬не, редовна подмяна на теренното облекло, повече разходи за подмяна на автомобилния парк и за ремонт на съществуващия; видимостта на дейност¬та и авторитета на СЛБ - идеята за паметните знаци, за бъдещето на определянето на Лесовъд на годината от СЛБ, издаването на вестника, поддръжката на сайта, честването на 110 годишнината от създаването на СЛБ, членството и приноса на СЛБ в дейността на Съюза на европейските лесовъди и др.; участието на СЛБ в изработването и реализирането на дългосрочна горска политика, с промени в горското законодателство и подзаконовата нормативна уредба; обсъждането на въпроса за самостоятелност на горското ведомство; участието в годишния Европейски конгрес на горските педагози и провеждането на Първата национална среща на горските педагози в България; формирането и разходването на бюджета на СЛБ; отчетен бе и броят на членовете 2948 и начина за събиране на членския внос.
   Отчетът за дейността на СЛБ за периода 2015 г.-2019 г. бе приет и ще бъде публикуван във в. Българска гора. Бе избран нов УС на СЛБ от 33 члена, в който от регионалните дружества бяха предложени 25 от досегашните членове на УС и 8 нови членове.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече