Новини

ПРОТЕСТНА ПОДПИСКА на работещите в 8 РДГ горски инспектори, експерти и обща администрация

В края на м. декември 2019 г. в офиса на СЛБ и на ИАГ при МЗХГ бе депозирана ПРОТЕСТНА ПОДПИСКА на работещите в 8 РДГ горски инспектори, експерти и обща администрация.(беше публикувана в бр. 1/2020 г. на в. Българска гора)

На 07.02.2020 г. в ИАГ се проведе среща с представители на протестиращите горски инспектори, експерти и обща администрация от подписалите подписката 8 РДГ.

Проф. Палигоров благодари на Изпълнителния директор на ИАГ инж. Маринов за отделеното време, защото такава среща от няколко години не е правена, както и за възприетата позиция за поставяне на началото на диалог по много важните въпроси за работещите в РДГ, които ги демотивират – ниско заплащане, морално остарял и амортизиран автомобилен парк, липса на социални придобивки и допълнително материално стимулиране. Не се получават полагащите се и командировъчни, не се подменя полагащото се униформено и теренно облекло или това става със закъснение. Не на последно място е негативното отношение на съдебната система относно казусите и нарушенията в горите, както и липса на адекватна правна защита на горските инспектори.

Инж. Маринов – обясни, че подписката съдържа много проблеми, които не са от „днес или вчера“ и като регионален директор в Сливен той е запознат в детайли с тях. По отношение на диа­лога от негова страна никога не е имало и няма да има проблеми да се среща с представители на работещите в регионалните дирекции, както и да се обсъждат предложения и възможности за положителен отговор на поставените въпроси. Трябва заедно да се потърси механизъм, по който да бъдат удовле­тво­рени поетапно някои от исканията, защото бюджетът за 2020 г. вече е приет и там има уста­но­вена вече финансова рамка, в която се предвижда да има увеличение на заплатите с до 10 % и това предстои да стане. Разбира се, увеличението няма да е еднакво за всички, а според приноса. В някои РДГ такива действия са предприети, заплатите са повишени и сега увеличението ще е върху по-висока база. Изравняването на заплащането, съобразно заеманата длъжност на всички служители в РДГ също е невъзможно, както и обвързването на заплатите със средната заплата за страната и допълнителното финансово стимулиране. Възстановяването на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и въвеждане на нормално работно време и заплащане на всеки час извънреден труд, съгласно КТ и ЗДС е предмет на обсъждане със синдикатите и предприемане на действия в по-дългосрочен план.

Подмяната на амортизираната и остаряла техника и транспортни средства започна, но явно темпото не е достатъчно бързо, видно от направените разходи за нейната поддръжка. Осигуряването на съвременно оборудване за отговорното и прецизно изпълнение на вменените ни задължения следва да става по предложение от самите работещи. Подмяната на теренното и униформеното облекло съгласно Наредба №3 преминава през промяна на наредбата, относно повече теренни облекла на хората, вместо официално униформено облекло. Повишаването на професионалното ниво и квалификацията на служителите е елемент на политиката на ведомството и провеждането на професионални обучения е само елемент от нея. Що се отнася до редовно заплащане на командировъчни разходи, разходи за храна и пътни за всички служители е предмет на организация във всяка РДГ. Въпросът с преминаване на част от заетите в по-висока категория на труд е предмет на последователни действия със синдикатите в по-продължителен период от време.

За всички участници в срещата стана ясно, че осъществяването на исканията е свързано с редица трудности и проблеми, някои от които ще се решават в по-дългосрочен план, но все пак се утвърди убеждението, че е налице воля с общи усилия да се постигне положителен резултат.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече