Новини

Подкрепа на СЛБ за запазване на самостоятелността и автономията на Лесо­тех­ническия университет.

Със свое писмо, председателят на Съюза на лесовъдите в България изрази  категоричната подкрепа на СЛБ за запазване на самостоятелността и автономията на Лесо­тех­ническия университет.

ДО
ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д
.Н. ИВАН ИЛИЕВ
РЕКТОР НА
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ОТНОСНО: Идея за обединяване на университети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

От името на ръководството на Съюза на лесовъдите в България изразявам сериоз­ното безпокойство на над 3900-те ни членове от 7000-та лесовъдска колегия с висше образование, относно тиражираните в публичното пространство идеи за обеди­няване и преструктуриране на висши училища в България. Особено ни безпокои факта, че не става дума за създаване на „университетски мрежи“, които да правят наука, или съв­местни програми за обучение на студенти при по-високо качество, а за администра­тивно и механично сливане на утвърдени в своето развитие университети.

От името на ръководството на Съюза на лесовъдите в България заявяваме нашата непоколебима подкрепа и ще положим всички усилия, заедно с ръководството на ЛТУ за да се запази самостоятелността, целостта и автономията на Лесотехническия универси­тет.

В нашите съвместни усилия ние се ръководим от следните безспорни факти:

  1. Висшето лесотехническо образование има 97 годишна история и традиции, пренесени у нас от колегите, завършили висше образование в цяла Европа в началото на XX век и доразвити във времето, като през 1953 г. е създаден Висшият лесотехнически институт като самостоятелно висше училище, а с решение на Народното събрание от 1995 г. вече е със статут на Лесотехнически университет. Наименованието на университета е утвърдено и популярно, както в България и Европа, така и в целия свят.
  2. Ние в ръководството на Съюза на лесовъдите в България сме горди, че през годините ЛТУ се утвърди като съвременен университет, служещ за пример в подготовката на специалисти с висше образование в 4 области на висше образование, в 8 професионални направления, в 11 базови специалности, някои от които уникални: горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина, агрономство, растителна защита, инженерен дизайн (интериор и дизайн за мебели), компютърни технологии в мебелната индустрия, алтернативен туризъм и стопанско управление в сферата на горското стопанство и горската промишленост.
  3. ЛТУ е пример за отлично партньорство и синхрон с потребностите на бизнеса. Трансферът на иновации и знания за решаване на конкретни технологични, екологични, икономически и управленски проблеми при управлението и устойчивото развитие на биологичните ресурси позволява внедряване на нови и модерни технологии, производство на нови продукти, с пазар в България и чужбина.
  4. ЛТУ е пример за успешно развитие на науката и практиката в горското стопанство у нас и в Европа. Като водещ партньор по кооперативната програма „Оценка и мониторинг на въздействие на замърсения въздух върху горските екосистеми“ от 1986 г., по Програмата за екологичен мониторинг на горските екосистеми, заедно с 42 страни от Европа, Канада и САЩ; от 1997 г. по Международната програма за Интензивен мониторинг на горите, свързана с оценка на промените в наблюдавани горски местообитания; по меж­дуна­родните проекти: за „Повишаване ефективността на опазване на влаж­ните зони“, по „Моделите за адаптивно управление на горите (MOTIVE)“ и заедно с 21 партньори от 13 страни на Европа за „Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на горските ландшафти в Европа“ – INTEGRAL, по  „Разработването на холистична стратегия за управление на горските пожари в Европа (FirEUrisk)“ и др.
  5. Лесотехническият университет работи в тясно сътрудничество с всички, за които подготвя специалисти с висше образование, за повишаване на ка­чес­твото на обучение и на академичния състав. Непрекъснато обновява материал­ната си база, усъвършенства учебната документация и методите за пре­по­даване, съгласно изискванията на потребителите от бизнеса, от научните и изследователските организации, от държавната, областните и общинските администрации, от неправителствните организации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

От името на ръководството на Съюза на лесовъдите в България заявявам категорична подкрепа за запазване на самостоятелността и автономията на Лесо­тех­ническия университет.

Убедени сме, че механичното обединяване и намаляването на броя на универ­сите­тите няма да доведе до повишаване на качеството на обучение и на научноизследовател­ска работа. По-скоро би довело до административен хаос и понижаване на качеството с тежки дългосрочни последствия за обществото.

Лесотехническият университет се ползва не само с нашата непоколебима про­фесионална подкрепа, но е в синхрон с общественото одобрение и очакване за развитие на науката и образованието в областта на устойчивото управление и използване на биологичните ресурси.

С БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДКРЕПА И УВЕРЕНОСТ В ПОЛЗОТВОРНОТО НИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО!

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЛБ

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече