Новини

Призив за възстановяване на единството на горския сектор

ДО:       

Г-н РУМЕН РАДЕВ – ПРЕЗИДЕНТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Обединение „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

П Р И З И В 

З А

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА ПОЛИТИЦИ,

!!! НАШИТЕ ДОСЕГАШНИ ПИСМА, АПЕЛИ, ИЗЯВЛЕНИЯ НЕ БЯХА НАПЪЛНО РАЗБРАНИ И ЧУТИ !!!

 

С тях обяснихме защо горското ведомство ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗНЕ ОТ АГРАРНОТО ВЕДОМСТВО И ДА БЪДЕ ЕДИННО. Това беше ЧАСТИЧНО разбрано и сега ние – заинтересуваните лица ви благодарим за проявеното разбиране            

горското ведомство да е вън от аграрното и да е на пряко подчинение на МС!

Защо това не е достатъчно и трябва да се направи и следващата стъпка – прибиране на държавните горски предприятия (6 ДГП + «Агролеспроект» ЕАД) във същото това ново ведомството.

И понеже виждаме, че явно срещу това съществуват, субективни препятствия /неразбиране,  искаме да изкрещим, за да ни чуете и се надяваме да разберете какъв е смисълът и значението на:

ЕДИНСТВОТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 

  1. Ведомството трябва да бъде първостепенен регулиращ /административен и контролен орган от една страна и от друга – като собственик и управляващ държавните гори. ДГП са принципалът, който е упълномощен да управлява горите, но в тези им функции

ДГП изпълняват двойнствена роля:

    1. публични функции – административно-обществени дейности (опазване, охрана, контрол и мониторинг на горите); „де-факто“ публичния характер на горите държавна и общинска собственост и обществения интерес към тях им вменява природосъобразният и многофункционален аспект на управлението на горските територии, социалноикономическите аспекти и перспективи в страната, непрекъснато увеличаващите се в екологично отношение изисквания.
    2. стопански и търговски дейности и услуги – управление на горите, в т.ч. маркиране на подлежащите за сеч дървета, възлагане на дейности в горите /за сеч/, експедиция, продажба на добитата дървесина от склад и др.п. Финансово те ще са обезпечени от изпълнението на ГС план според годишен финансов план. В тази връзка те следва да формират финансов резултат след приспадане на годишната държавна рента....

Съгласно «Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия‘2015 г», «...упражняването на правата на собственост следва да бъде централизирано в един принципал на собствеността с координираща функция....  Централизацията е също така ефективен начин за ясно разделяне на упражняването на функцията на собствеността от други потенциално конфликтни дейности, извършвани от държавата, по-специално регулиране на пазара и индустриална политика и др.п.»  Това го тълкуваме в смисъл, че когато принципалът изпълнява двойнствени функции, той трябва да се управлява централизирано – в едно единно ведомство или от Холдингова структура, но всичко да е на едно място.           

  1. Опитът през годините относно контрола в горите, показа, че най голяма ефективност се постига не чрез разделение, а чрез силен ведомствен професионален контрол, който се подчинява единствено на нуждите на гората. Защото най-важни са многобройните лесовъдски дейности в горите, които са неделими последователни природно обусловени  действия, които не могат да бъдат разделяни (от поникването на фиданката, през нейното отглеждане, осигуряване и опазване на условията за растеж, вкл. от болести и вредители, природни бедствия, кражби и др.п, до нейната зрялост и реколта) и които трябва да се изпълняват в синхрон с обществения интерес. С това искаме да кажем, че т.нар. «разделяне на марката от брадвата» е несъстоятелно и досега само е вредяло защото горската производствена верига е природно обусловена от обективно-субективния възпроизводствен процес в гората. Същевременно дърводобивътбрадвата») като съставен елемент от този процес е добавената стойност към дървесната суровина, без който не може да се завърши единния възпроизводствен цикъл. (Той основно се възлага, а не се изпълнява собствено от ДГП.)

Единствено в този контекст може да се приеме, съществуването на едно малко звено – методическо и координиращо – в новообособеното Министерство на климата, горите и водите, а отделно самостоятелно и единно «Национално управление на горите» – холдинг,  специфично по своя уникален двойнствен характер (!) както между другото са публичните горски единни предприятия във Франция, Германските провинции, Полша, Румъния, Естония и т.н....

Оставаме в очакване на вашето далновидно решение и спасяване на горския сектор, чрез неговото ЕДИНЕНИЕ !

 София, 06.12.2021 година

НПО – организации от ГОРСКИЯ СЕКТОР на Република България:

АСОЦИАЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ – инж. Тихомир Томанов, aogori@abv.bg

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ В България „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“ – Инж. Янко Карамитев, gorovladeletz@abv.bg

ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ , КНСБ – инж. Петър Абрашев, fsogsdp@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО ПОДКРЕПА – инж. Анелия Начева

? БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,  Красимир Дачев

СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – Проф. Иван Палигоров,

„ БУЛПРОФОР“ – БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ  – инж.Антоний Стефанов,  office.bulprofor@gmail.com 

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

? АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ГОРИ“ – инж. Светослав Петров, sg.svetoslav@gmail.com

СЪЮЗ НА ГОРСКОТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ,

АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – инж. Цветан Цонев, addb@abv.bg

ФОРЕСТ БГ - БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА Ф и Ю ЛИЦА ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГС В БЪЛГАРИЯ – инж.Явор Цегриловски, forest_bg@abv.bg

СЕВЕРОИЗТОЧНО ГОРСКО СДРУЖЕНИЕ – БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА Ф и Ю ЛИЦА - Инж. Ганка Димитрова, sigs@abv.bg

СЪЮЗ НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР – Огнян Огнянов uppafs@abv.bg

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ И ФИРМИТЕ ИЗНОСИТЕЛКИ НА ДЪРВЕСИНА, – инж. Димитър Топалов, bolkanles@gmail.com

БЪЛГАРСКИ ЛОВНОРИБАРСКИ СЪЮЗ, blrs@mail.bg

БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече