Новини

Предложение от Съюза на лесовъдите в България за отделяне на самостоятелно горско ведомство

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ОТДЕЛЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ГОРСКО ВЕДОМСТВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съюзът на лесовъдите в България е правоприемник на Дружеството на българските лесовъди, основано през 1909 г., продължител на благородните традиции в опазването и възпроизводството на Българската гора и член на Съюза на европейските лесовъди. Като строго професионална организация, обединяваща над 3700 членове от около 7000-та лесовъдска колегия, стопанисваща горските територии на България - над 37% от площта на стараната, изразяваме нашето експертно предложение за управлението на горите и на горския сектор.

Като отчита, че горите на Република България са национален капитал, който създава годишно над 14 мил.м3 дървесина, около 6-8 мил.м3, от която се добива за промишлено потре­бле­ние в строителството или за крайно потребление - мебели, дограма, хартия и картони, с кое­то се създава директно или индиректно заетост на над 100 хил. работещи в горското ловното стопанс­тво, дърводобива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промиш­ле­ност, че животът на над 1,2 мил. домакинства през зимата зависи от дър­вата за огрев, че горите са среда за формиране на над 80% от прясната вода в страната, че около 85% от горите са обществена (държавна и общинска) собственост, отчитайки необходимостта да се справяме успешно и дългосрочно с новите предизвикателства, породени от Африканската чума по свинете и пандемията от COVID 19, с последствията от промените в климата, както и изхож­дай­ки от натрупания нацио­нален опит и традиции,  Съюзът на лесовъдите в България ПРЕДЛА­­ГА:

  1. Да се отдели самостоятелно горско ведомство на пряко подчинение на Министер­ския съвет;
  2. Самостоятелното ведомство е необходимо задължително да съчетава в себе си като най-важна държавна функция фор­мирането и осъществяването на политиката в областта на горското и ловното стопанство, дърводобива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промишленост, както и управлението на бизнеса за възпроизводство на баланс от икономически, екологични и социални продукти, функции и услуги от държавните гори за задоволяване на потребностите на обществото в дългосрочен аспект.
  3. Да се възстанови практиката за ръководители в горското ведомство и неговите поделения да бъдат назначавани доказани професионалисти, признати от лесовъд­ската колегия с безспорни управ­лен­ски качества, морал и авторитет.

Съюзът на лесовъдите в България изразява своята готовност да подпомага прави­тел­ст­вото, както и самос­тоятел­ното горско ведомство за гарантиране на успешна дългосрочна гор­с­ка политика за запазване на Българска гора за бъдещите поколения на България.

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    
         

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече