Новини

Кръгла маса, Ролята на Европейската горска стратегия, 04.02.2019 г. Брюксел

Съюзът на европейските лесовъди (СЕЛ) организира Кръгла маса на тема ”Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите”, която се проведе на 4 февруари 2019 г. в заседателната зала на Европейската горска къща, Брюксел . СЕЛ е организатор на този тип срещи в продължение на повече от 25 години, като на тях традиционно се дискутират актуални проблеми в горския сектор на Еевропейско ниво.

За първи път тази година кръглата маса беше организирана в партньорство с CEI-BOIS - Европейска конфедерация на дървообработващата промишленост;  CEPF – Конфедерация на собствениците на гори в Европа, CEPI – Конфедерация на Европейката хартиена промишленост; COPA COGECA – Европейски фермери и Европейски земеделски кооперации; EUSTAFOR – Европейската асоциация на държавните гори и FECOF – Европейската федерация на общинските собственици на гори.

Неоспоримо доказателство за успеха на срещата е броят на участниците в нея, които наброяваха повече от 60 представители на различни заинтересовани страни в горския сектор на Европейско ниво.

След приемането на Стратегията на ЕС за горите през 2013 г. предизвикателствата пред европейския горски сектор нарастват и политическата рамка на ЕС и политиките на ЕС, засягащи горите, се развиха в значителна степен. Това води до необходимостта от подобряване на съгласуваността на политиките в бъдеще.

Приемайки наскоро публикувания доклад на Европейската комисия за напредъка в прилагането на Стратегията за горите, заинтересованите страни в горския сектор инициираха дебат с представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета относно резултатите от този междинен преглед на изпълнението на Стратегията като обсъдиха възможните пътища за укрепване ролята  на стратегията на ЕС за горите като ключов документ за устойчивото управление на горите и за координиране на политиките, свързани с горите през следващото десетилетие и след това.

Срещата беше открита от г-жа Фани-Поме Ланг (CEPF), след което темата беше представена чрез презентациите на поканените ключови експерти Дан Бургар Кузелички (DG AGRI), Бернар Волфслехнер (BOKU – EFI),  Йонъл Попа, представител на румънското председателство на Европейската комисия и  Оси Мартикенен (АLDE).

Дебатът беше модериран от г-н Пйотър Борковски (EUSTAFOR).

В дискусиите взеха участие и двамата поканени членове на Европейския парламент, г-жа Джит Гютеланд (Швеция) и г-н Нийлс Торвалдс (Финландия), както и представителите на заинтересованите страни от горското сектор, които присъстваха на срещата.

Майкъл Диймър - президент на СЕЛ, закри ползотворната среща.

Изнесените презентации по време на срещата са достъпни на сайта на СЕЛ: http://www.european-foresters.eu/news.

 

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече